Organisatienota

Organisatie
Het Waregems Harmonieorkest, Olmstraat 27, 8790 Waregem, België
Doelstelling : het samenbrengen van amateur-muzikanten voor het beoefenen van de instrumentale muziek
Juridisch statuut : VZW
Verantwoordelijke voor de organisatienota, informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger en verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen:
Derre Veerle, secretariaat, Lendedreef 36, Vichte, tel. 056 32 33 32 – 0473 73 44 97 of bij afwezigheid een bestuurslid.

Verzekering
Via Vlamo:
– Polis burgerlijke aansprakelijkheid – lidnummer WVL/0033
– Persoonlijke ongevallen (A2) met meerpremie – lidnummer WVL/0033
– Weg van en naar de activiteit is inbegrepen
– Objectieve aansprakelijkheid is inbegrepen
– Rechtsbijstand is inbegrepen
Via provincie:
– Bijkomende verzekering voor niet leden – erkenningsnummer WVL20050662

Vergoedingen
De organisatie kan een vergoeding betalen mits in achtneming van de wettelijke bepalingen. De organisatie betaalt de reële kosten (kosten eigen aan de vereniging) mits voorlegging van bewijsstukken.

Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Toegang tot vrijwilligerswerk
Vrijwilligers met een bijzonder statuut (werklozen, bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten…) dienen vooraf bepaalde formaliteiten te vervullen en zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Dit omvat melding bij de RVA, adviserende geneesheer, OCMW….

Geheimhouding
Volgens artikel 458 van het strafwetboek: “geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenissen af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 2.5 tot 12.50 euro.” De vermelding ‘alle andere personen’ kan dus ook op een vrijwilliger slaan waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv monitoren bij mindervaliden).

Rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van het werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, uitrusting en aangepaste vorming en bijscholing indien nodig. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger mbt het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,…

Publicatie
Zie website: http://www.waregemsharmonieorkest.be/organisatienota/
Zie cafetaria

Waregem, 25 januari 2010 – wijziging 17 juli 2017